Regulaminy - Załącznik do Regulaminu Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
ZARZĄDU K.S. „POLONIA” ŚRODA WLKP.


Podział obowiązków i kompetencje członków Zarządu K.S. „POLONIA” Środa Wlkp.
A) Prezes Klubu.
1. Sprawuje ogólne kierownictwo nad całokształtem działalności Zarządu Klubu oraz koordynuje funkcje poszczególnych wiceprezesów, sekretarza i członków Zarządu.
2. Reprezentuje Klub na zewnątrz wobec organów administracji państwowej, jak również wobec organizacji politycznych, związkowych, sportowych i społecznych.
3. Przewodniczy posiedzeniom Zarządu Klubu, podpisuje protokół z posiedzenia Zarządu oraz czuwa nad merytoryczną realizacją uchwał wydając w tym kierunku odpowiednie zarządzenia wykonawcze i polecenia.
4. Dopilnowuje wykonania Uchwał Wolnego Zebrania Członków Klubu, wniosków komisji rewizyjnej.
5. Prowadzi politykę kadrową Klubu, podpisuje umowy o pracę.
6. Podpisuje pisma dotyczące ważniejszych spraw wynikłych w toku działalności Klubu.
7. Podpisuje decyzje zastrzeżone prezesowi w szczegółowych przepisach, instrukcjach i regulaminach Klubu.
B) Wiceprezes d/s piłki nożnej, hokeja na trawie, piłki ręcznej.
1. Reprezentuje Klub na zewnątrz w zakresie dyscypliny sportowej oraz w sprawach zleconych przez Prezesa Klubu.
2. Organizuje, nadzoruje i odpowiada za całokształt działalności sekcji w zakresie:
- organizacyjnym
- finansowym
- szkoleniowym
- sportowym
a w szczególności
a) wnioskuje w sprawie obsady kierownika sekcji
b) nadzoruje działalność kierowników drużyn
c) prowadzi bieżącą ocenę kadry szkoleniowej, zawodniczej i przedstawia Zarządowi wnioski przeprowadzonych zmian.
d) Czuwa nad sprawą organizacyjną zawodów sportowych.
e) Przekłada Zarządowi regulaminy premiowania i nagradzania zawodników i kadry szkoleniowej.
f) Współdziała z innymi Członkami Zarządu Klubu.
g) Czyni starania w celu pozyskania sponsorów dla sekcji.
C) Sekretarz Zarządu.
1. Przygotowuje projekty planu pracy Zarządu Klubu. Dopilnowuje terminów posiedzeń Zarządu i realizacji podejmowanych uchwał i wniosków.
2. Prowadzi bieżącą korespondencję z innymi Klubami i Związkami dotyczącą udziału w rozgrywkach oraz związaną z działalnością Klubu.
3. Kontroluje przygotowania i realizację zebrań w poszczególnych sekcjach Klubu.
4. Przygotowuje projekty pism i sprawozdań do władz samorządowych.
5. Prowadzi rejestr członków Klubu i załatwia formalności z przyjęciem w poczet Członków Klubu.
6. Prowadzi ewidencję opłacania składek członkowskich.
7. Informuje Zarząd o zaległościach w opłacaniu składek członkowskich z wnioskami o skreślenie z listy członków.
D) Członek Zarządu.
1. Uczestniczy w zebraniach i pracach Zarządu Klubu.
2. Inicjuje oraz podejmuje konkretne przedsięwzięcia w zakresie działalności sportowej, organizacyjnej i gospodarczej Klubu.
3. Czuwa nad realizacją podjętych uchwał.
4. Współpracuje z innymi członkami Zarządu.
5. Dba o dobre imię Klubu.
E) Protokolant.
1. Protokółuje posiedzenia Zarządu Klubu
2. Prowadzi rejestr podjętych uchwał
3. Prowadzi listę obecności na posiedzeniach Zarządu.

Ostatnie spotkania

Piłka nożna

Jarota Jarocin -:- Polonia Środa
środa, 18 Kwiecień 2018 , Jarocin

Piłka ręczna

MKS Tęcza Kościan -:- KS POLONIA ŚRODA WLKP.
Sobota, 15 Maj 2021 , Kościan

Hokej na trawie

Start Gniezno 2:4 Polonia Środa
Niedziela, 23 Październik 2016 , Gniezno