OFICJALNY SERWIS KLUBU YOUTUBEINSTAGRAMTWITTERFACEBOOK

Statut klubu

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „POLONIA” W ŚRODZIE WLKP.

 

RODZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie sportowe nosi nazwę „Klub Sportowy POLONIA” i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”.
 2. Zarząd klubu może wyrazić zgodę na dodanie do nazwy Klubu drugiego członu będącego nazwą sponsora Klubu lub sekcji.

 

§ 2.

Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z siedzibą władz Klubu w mieście Środa Wielkopolska.

 

§ 3.

 1. Klub jest stowarzyszeniem sportowym.
 2. Klub posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie,
 2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach,
 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 4.

Klub może być członkiem polskich związków sportowych w tych dyscyplinach, których zakres działania pokrywa się z działalnością poszczególnych sekcji Klubu.

 

§ 5.

Klub jest członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu.

 

§ 6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7.

Barwami Klubu są kolory:  bordowo-biało-granatowe

§ 8.

Klub używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy „POLONIA” Środa Wlkp. ul. Sportowa 12.

 

§ 9.

Klub posiada odznakę organizacyjną ( herb ) , flagę  i sztandar według załączonych wzorów.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§ 10.

 1. Podstawowymi celami Klubu są:
 1. Realizacja celów i zadań w zakresie kultury fizycznej, a przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zaspokajanie potrzeb rywalizacji i współzawodnictwa sportowego;
 2. Działalność sportowa ukierunkowana na rozwój fizyczny i wartości etyczno-moralnych oraz rozwój sportu wyczynowego i stale podnoszenie jego poziomu;
 3. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i sportu;
 4. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy z podobnymi organizacjami na terenie unii europejskiej;
 5. Popularyzacja zasad sportowej rywalizacji i fair play;
 6. Propagowanie zdrowego trybu życia;
 7. Podejmowanie działań nakierowanych na realizacje programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkotykowym i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz przeciwdziałania skutkom ich używania;
 8. Rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkotykowym i innymi substancjami psychoaktywnymi.
 1. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
 1. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51 Z;
 2. Działalność wspomagającą edukację 85.60.Z;
 3. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną 86.90.E;
 4. Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną 88.99.Z

- z uwzględnieniem jej organizacyjnego i rachunkowego wyodrębnienia.

 1. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
 1. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51 Z;
 2. Działalność wspomagającą edukację 85.60.Z;
 3. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną 86.90.E;
 4. Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną 88.99.Z

- z uwzględnieniem jej organizacyjnego i rachunkowego wyodrębnienia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Klubu.

§ 12.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków honorowych;
 3. Członków wspierających;
 4. Członków – uczestników.

 

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych akceptująca statutowe cele Klubu.
 2. Osoba fizyczna niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych może być członkiem „członkiem - uczestnikiem”.

 

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitny wkład w rozwój Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

 

 

 

§ 15.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu zobowiązująca się do płacenia zadeklarowanych świadczeń finansowych lub materialnych.

 

§ 16.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
 2. Uczestniczenia w zebraniach Klubu w trybie i na zasadach przewidzianych w regulaminie zebrania;
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu;
 4. Do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej działalności sportowej i organizacyjnej Klubu i jego sekcji  stosownie do postanowień obowiązujących regulaminów;
 5. Noszenia odznaki organizacyjnej;
 6. Reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i rekreacyjnych;
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. Godnie reprezentować Klub i dbać o jego dobre imię;
 2. Szczególną troską i dbałością otaczać obiekty klubowe, urządzenia i sprzęt sportowy;
 3. Przestrzegać postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie;
 1. Członek – uczestnik ma prawo i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu członków klubu.

 

§ 17.

 1. Członek honorowy ma prawo do brania udziału w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznaki organizacyjnej.

 

§ 18.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
 1. Do korzystania z urządzeń i obiektów Klubu w granicach zezwoleń udzielanych przez władze Klubu.
 2. Do korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych członkom przez władze Klubu.
 3. Noszenie odznaki organizacyjnej.
 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
 1. Opłacania zadeklarowanych składek członkowskich;
 2. Brania udziału w Walnym Zebraniu członków z głosem doradczym.
 1. Podstawą przyjęcie członka zwyczajnego, członka – uczestnika, członka wspierającego jest:
 1. Pisemna deklaracja zawierająca zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów Klubu;
 2. Uiszczenie wpisowego oraz zobowiązanie do systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze Klubu;
 3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku członków –uczestników;
 4. Uchwała Zarządu Klubu w sprawie przyjęcia na członka;
 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 1. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich;
 3. Skreślenia z listy członków z powodu:
 1. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy;
 2. wykluczenia z Klubu na skutek rażącego naruszenia statutu, uchwał i regulaminów Klubu oraz zasad etyki;
 3. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.
 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

 

§ 19.

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd Klubu;
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w sprawie regulaminu obrad.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyborów.

 

§ 20.

 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Gdy liczba członków zwyczajnych Klubu przekroczy 150 osób Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych na zebraniach sekcji w głosowaniu jawnym. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb wyborów delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
 2. Ocena działalności Klubu, działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, likwidacji i rozwiązaniu Klubu;
 5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia z Klubu;

 

§ 22.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku a jako sprawozdawczo – wyborcze co cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:
 1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu;
 2. Na pisemne żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych;
 3. W razie śmierci lub ustąpienia 1/3 lub więcej członków Zarządu;
 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być sprawy, dla których załatwiania zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

 

§ 23.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 2. Z głosem doradczym:
 1. Członkowie honorowi i wspierający;
 2. Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. Zaproszeni goście.

 

§ 24.

 1. O miejscu i terminie Walnego Zebrania decyduje Zarządu Klubu, który nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem powiadamia członków bezpośrednio lub za pośrednictwem ogłoszenia w mediach.
 2. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków lub delegatów. W razie braku w wyznaczonym terminie wymaganej ilości Zarządu Klubu wyznacza termin – drugi o półgodziny późniejszy z tym, że w drugim terminie powzięte uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów za wyjątkiem uchwały w sprawach:
 1. Nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu;
 2. Likwidacji Klubu;
 3. Uchwalenia statutu i podejmowania uchwał w sprawie zmian;

- uchwały te wymagają większości 2/3 liczby członków obecnych na zebraniu.

 1. Walne zebranie obraduje wg zatwierdzonego przez to zebranie regulaminu obrad.

 

§ 25.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zabraniem Członków.
 2. Zarząd Klub składa się z 7-11 członków.
 3. Wybrany przez Walne Zebranie Członków – Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, a na jego wniosek trzech wiceprezesów, oraz przydziela funkcje pozostałym członkom Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania Członków;
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 3. Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Klubu;
 4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych;
 5. Uchwalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;
 6. Powoływanie sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 7. Zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 8. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie;
 9. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu i sekcji sportowych Klubu;
 10. Powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji;
 11. Interpretacja Statutu oraz regulaminów Klubu;
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu honorowego członka Klubu;
 13. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Klubu;
 14. Składanie sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 15. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 16. Prowadzenie usług transportowych autobusem klubowym;
 17. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 18. Ustalanie regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień.

 

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania nadzoru i kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Nie można łączyć członkostwa w komisji rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z klubem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Klubu, a w szczególności jego działalności finansowo – gospodarczej.
 2. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej Klubu i stawianie na tej podstawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 3. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Uczestnictwo przedstawiciela komisji w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 5. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych w Klubie kontrolach i lustracjach.
 6. Kontrola opłacania składek i wpisowego.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

 

§ 29.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 30.

 1. Na dochody Klubu składają się:
 1. Wpisowe i składki członkowskie;
 2. Dotacje i darowizny od osób fizycznych i prawnych;
 3. Wpływy z wynajmu obiektów i urządzeń sportowych;
 4. Zyski z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wymaganych zezwoleń oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 5. Wpływy z działalności statutowej;
 6. Dotacje, subwencje oraz granty.
 1. Wszelkie decyzje w sprawach finansowych wymagają do swej ważności każdorazowo dwóch podpisów: Prezesa Klubu i drugiego członka Zarządu.

 

§ 30a

Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami organów Klubu.

 

 

§ 30b

 1. W sprawach przyjętych darowizn dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 2. W przypadku powołania klubu do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia muszą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym.

 

§ 30c

Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

 

§ 30d

Działania mające za przedmiot składniki majątkowe klubu dokonywane są z uwzględnieniem następujących zakazów:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej 'osobami bliskimi';
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust 3;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 30e

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej mającej charakter działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych – działalność pożytku publicznego. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
 1. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 2. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet;
 4. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 5. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany;
 6. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 7. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 8. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 9. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
 10. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 11. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 12. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 13. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 14. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 15. 68.32.Z Zarzadzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 16. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni;
 17. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 18. 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 19. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 20. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
 1. Prowadzenie działalności odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wydzielone organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego Zakłady są jednostkami organizacyjnymi KLUBU i podlegają zarządowi . Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład powołuje i odwołuje kierownika . Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

RODZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 31.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 32.

Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Klubu może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

 

§ 33.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek klubowy.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanawiania końcowe

 

§ 34.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Klubu.

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY
PAKIET ZŁOTY
PAKIET SREBRNY
BRĄZOWY PARTNERZY
SPONSORZY KOBIET
Serwis polonia-sroda.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.