Regulaminy - Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
KLUBU SPORTOWEGO „POLONIA” ŚRODA WLKP.

§1


Zarząd działa na podstawie przepisów:
- Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku, /Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami/.
- Przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, /Dz.U. z 1989 roku nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami/.
- Statutu Klubu i postanowieniach niniejszego regulaminu.


§2


Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz w granicach określonych prawem o stowarzyszeniach, statutem klubu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.

§3


Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą rozwój sportu w uprawianych dyscyplinach sportowych i realizuje cele określone w § 10 statutu klubu.

§4

1. Zarząd składa się z 7-11 osób wybieranych w trybie § 23-25 Statutu Klubu.
2. Członkom Zarządu powierza się następujące funkcje:
- Prezesa Klubu
- W-ce Prezesa ds. piłki nożnej
- W-ce Prezesa ds. hokeja na trawie
- W-ce Prezesa ds. piłki ręcznej
- Sekretarza Klubu
- Protokolanta
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd podejmuje decyzje i czynności niezastrzeżone dla innych organów Klubu oraz kontroluje i nadzoruje ich wykonanie.
3. Decyzje Zarządu mają postać uchwał i są podejmowane w następujących sprawach:
- Zwolnienie, skreślenie, wykreślenie, zawieszenie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających. Decyzje w sprawach członkowskich zapadają na wniosek i na podstawie opinii właściwej sekcji sportowej. Decyzje te mogą być podjęte z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek z zewnątrz.
- Wnioskowanie o nadanie lub cofnięcie godności członka honorowego.
- Nadanie odznak honorowych i wyróżnień członkowskich Klubu.
- Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
- Przyjęcie projektu budżetu Klubu i preliminarza wydatków wraz z planem zatrudnienia.
- Przyjęcie planów szkoleniowych w poszczególnych sekcjach.
- Ustalanie opłat za bilety wstępu na imprezy organizowane przez Klub.
- Nawiązanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
- Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu i ustalanie liczby delegatów wybieranych na te zebrania.
- Podejmowanie decyzji w sprawie powoływania i rozwiązania sekcji sportowych.
- Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu i sekcji sportowych.
- Ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych wydanych przez organ uprawniony do kontrolowania działalności Klubu.
- Nabycia lub zbycia Środków trwałych.
- Powoływanie komisji inwentaryzacyjnej i przetargowej i innych w zależności od potrzeb i okoliczności.
- Zatwierdzanie regulaminów premiowania i nagradzania zawodników za uzyskane wyniki sportowe.
- Podejmowanie zobowiązań finansowych i wydatkowanie środków finansowych Klubu na działalność związaną z realizacją przyjętego programu.
- Powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji.
- Zawieszanie w prawach członka Zarządu.
- Dokonywanie interpretacji postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.

§5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu przy czym do ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej 5 członków. Tematyka posiedzeń Zarządu powinna odpowiadać przyjętemu przez Zarząd planowi pracy.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony W-ce Prezes określając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść uzupełnienie do porządku obrad, po czym porządek obrad podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania.

§6

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 5 członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział:
- Główny Księgowy Klubu.
- Członek Komisji Rewizyjnej.
- Zaproszeni goście.
4. Posiedzenia Zarządu jest protokółowane.
5. Protokół powinien być sporządzany na bieżąco i winien zawierać:
- datę
- nazwiska obecnych członków z zaznaczeniem osoby przewodniczącego
- przyjęty porządek obrad
- treść przyjętych uchwał
- szczegółowe materiały stanowią załącznik do protokołu.
6. Protokół czytany jest po zakończeniu posiedzenia i po przyjęciu winien być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zebrania. Protokół z uchwałami w sprawie przyjętego budżetu i preliminarza wydatków przyjęcia rocznego zamknięcia finansowego podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.

§7

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu podpisują:
- Prezes Klubu lub osoba upoważniona przez prezesa.
- Główny Księgowy lub osoba upoważniona przez Zarząd Klubu.

§8

1. Podział kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Zarządu określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Zarządu współpracują między sobą aby ich działalność była możliwie najbardziej skuteczna i efektowna i nie wywoływała konfliktów.
3. Członek Zarządu może brać czynny udział w pracach sekcji Klubu i zasiadać w jej władzach.

§9

Bieżąca działalnością Klubu kieruje Sekretarz Klubu.

§ 10

1. Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 19.12.2001 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały o której mowa w punkcie 1.

Ostatnie spotkania

Piłka nożna

Jarota Jarocin -:- Polonia Środa
środa, 18 Kwiecień 2018 , Jarocin

Piłka ręczna

MKS Tęcza Kościan -:- KS POLONIA ŚRODA WLKP.
Sobota, 15 Maj 2021 , Kościan

Hokej na trawie

Start Gniezno 2:4 Polonia Środa
Niedziela, 23 Październik 2016 , Gniezno