Regulaminy - Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ mecze piłki nożnej KS „Polonia" Środa Wlkp.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62. poz. 504), wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

 

Rozdział I Zakres obowiązywania

& 1

1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej, organizowanych przez KS Polonia Środa Wlkp. na terenie Stadionu OSiR usytuowanego przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wlkp.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

a)    sposób organizacji imprezy masowej.

b)    obowiązki uczestników Imprezy.

c)    warunki uczestnictwa.

d)    uprawnienia uczestników imprezy masowej:

e)    zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej - meczu piłki nożnej

& 2

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.

2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia) wydane zgodnie z właściwością przez podmiot zarządzający rozgrywkami, organizatora rozgrywek lub zrzeszone w nim kluby.

3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej - meczu piłki nożnej osoby nie posiadającej karty, wyłączne w sytuacji umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości - przepis dotyczy kibiców drużyny przyjezdnej.

4. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL lub legitymacji szkolnej, paszportu, zaś w przypadku obcokrajowców dokument tożsamości.

5. Karty wstępu, o których mowa w ust. 2 nie podlegają przekazywaniu lub udostępnianiu osobom nieuprawnionym do ich posiadania.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej

& 3

Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a)    posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości.

b)    zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową.

c)    zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej,

d)    stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora imprezy masowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji. Państwowej Straży Pożarnej. Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów - do wykonywania ich poleceń.

Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt.

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej - meczu piłki nożnej

& 4

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej osobie:

a)    wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,

b)    wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,

c)    odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,

d)   znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e)    zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

f)    małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Podczas imprezy masowej - meczu piłki nożnej zabrania się:

a)    używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby,

b)    używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

c)    rzucania przedmiotami.

d)    spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e)    uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia.

f)    rozniecania i podsycania ognia

g)    używania środków pirotechnicznych, itp.,

h)    umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez Organizatora,

i)     załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

j)     nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych z obiektu.

3. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową - mecz piłki nożnej:

a)    jakiejkolwiek broni,

b)    niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu.

c)    butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych,

d)    wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,

e)    alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

f)    materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne.

g)    zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników.

h)    pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

i)    materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora.

j)    przedmiotów niewymiarowych, które nie mogą być schowane pod siedzenie,

k)    dużej ilości papieru i/lub rolek papieru,

l)    przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

ł)    kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,

m)    urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku i placów budowy ), fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej

& 5

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:

a)    przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy masowej,

b)    w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem,

c)    do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

d)    korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e)    korzystać z pomocy medycznej na imprezie.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

a)    niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi - nie później niż 14 dni po zakończeniu imprezy - informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,

b)    składania skarg i wniosków.

c)    żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej, powstałych z winy bądź z przyczyn zależnych od Organizatora.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

& 6

Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Osobom takim nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione karty uprawniające do wstępu na imprezę masową.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)    zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu.

b)    dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.

c)    unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Regulamin imprezy masowej - meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.

 

Ostatnie spotkania

Piłka nożna

Jarota Jarocin -:- Polonia Środa
środa, 18 Kwiecień 2018 , Jarocin

Piłka ręczna

MKS Tęcza Kościan -:- KS POLONIA ŚRODA WLKP.
Sobota, 15 Maj 2021 , Kościan

Hokej na trawie

Start Gniezno 2:4 Polonia Środa
Niedziela, 23 Październik 2016 , Gniezno